Stowarzyszenie

“postaw na zdrowie”

Kim jesteśmy

gospodarstwo rodzinne
gospodarstwo Sylwii

Jesteśmy młodą  organizacją pozarządową, która powstała w 2019r. we wsi Jeżowe na Podkarpaciu. Tworzą ją ludzie z pasja i zamiłowaniem do zdrowia, głównie zrzesza rodziny i realizuje projekty wspierające funkcje rodziny. Organizacja rozpoczęła działalność na rzecz dobra wspólnego dla społeczności lokalnej a zaraz po założeniu formalnym organizacji od razu przystąpiła do wielu konkursów i grantów w celu pozyskania środków na realizację swoich projektów.

ogród stowarzyszenie postaw na zdrowie

Cele Stowarzyszenia

Celem Stowarzyszenia jest:

1.       Działalność publiczna na rzecz poprawy świadomości, oraz promowania zdrowego trybu życia społeczności lokalnej.

2.       Wspieranie patriotyzmu konsumenckiego, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości obywatelskiej i zdrowotnej

3.       Działalność wspierająca ochronę i promocję zdrowia;

4.       Wspieranie społecznej aktywności obywateli, na rzecz takich grup jak: osoby niepełnosprawne, seniorzy, bezdomni, bezrobotni, dzieci, młodzież, kobiety oraz inne grupy społeczne wymagające wsparcia. Wyrównanie szans tych grup oraz realizacja zadań w zakresie pomocy społecznej.

5.       Organizowanie i wspieranie zadań w zakresie dobroczynności, pomocy społecznej i humanitarnej, prowadzenie działalności charytatywnej.

6.       Wspieranie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego

7.       Promocji wsi po przez dostarczanie produktów rolnych ze wsi do miasta.

8.       Działalność związana z rozwojem świadomości społecznej wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości lokalnych gospodarstw rolnych;

9.       Prowadzenie działań na rzecz dzieci, młodzieży i dorosłych, w tym organizacja czasu wolnego i wypoczynku.

10.   Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych

11.   Promowanie i organizacja wolontariatu, działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami różnych państw świata.

12.   Realizacja działań i promocja w obszarze turystyki i krajoznawstwa.

13.   Działalność wpierająca podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie Polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

14.   Upowszechnianie kultury fizycznej, sportu, zdrowego stylu życia i m.in. poprzez to przyczynianie się do walki z narkomanią, alkoholizmem i innymi patologiami społecznymi.

15.   Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka.

16.   Wspieranie rozwoju i współtworzenie działalności artystycznej, kulturalno – rozrywkowej, sportowej, rekreacyjnej, nauki, edukacji, oświaty i wychowania  na terenie wsi Jeżowe i nie tylko, mających na celu promocję wsi i regionu.

17.   Popularyzacja produktów lokalnych i wspieranie lokalnej sztuki oraz rękodzieła.

18.   Wszechstronne działanie na rzecz organizacji pozarządowych.

19.   Współpraca z podmiotami sektora publicznego, prywatnego i osobami fizycznymi w celu jak najlepszej realizacji zadań pożytku publicznego w tym promocji organizacji wolontariatu.

20.   Działania na rzecz ochrony praw konsumentów

Sposoby działania

1.      Publiczne wystąpienia w sprawach znajdujących się w obszarze zainteresowań Stowarzyszenia.

2.      Organizowanie i pomoc przy organizowaniu wydarzeń artystycznych, kulturalno – rozrywkowych, sportowych, charytatywnych, wychowawczych, edukacyjnych, zdrowotnych i integracyjnych.

3.      Organizowanie i pomoc przy organizowaniu spotkań, konferencji, seminariów, wykładów, szkoleń i tym podobnych przedsięwzięć związanych z zagadnieniami kultury, sztuki, rozrywki, sportu, działalności artystycznej, charytatywnej, wychowawczej, edukacyjnej, zdrowotnej oraz mającymi wpływ na lokalną branżę wydarzeń (eventową).

4.      Współpracę z instytucjami państwowymi, samorządowymi i innymi podmiotami oraz środowiskiem akademickim w zakresie organizowania i pomocy przy organizowaniu wydarzeń artystycznych, kulturalno – rozrywkowych, sportowych, charytatywnych, wychowawczych, zdrowotnych itp..

5.      Inicjowanie programów profilaktycznych.

6.      Organizowanie imprez integracyjnych, artystycznych, rekraacyjnych i sportowych w obszarze celów statutowych.

7.      Propagowanie i organizowanie wymiany międzykulturowej i międzypokoleniowej, w szczególności poprzez organizację wyjazdów, pokazów, spotkań, warsztatów, prelekcji.

8.      Finansowe i pozafinansowe wspieranie dzieci, młodzieży i osób w trudnej sytuacji życiowej, w tym osób niepełnosprawnych.

9.      Organizowanie czasu wolnego dzieci, młodzieży i dorosłych, w tym w formie półkolonii, obozów, warsztatów, wycieczek (w formach wyjazdowych i w miejscu zamieszkania).

10.  Organizowanie i prowadzenie różnych form pracy profilaktycznej z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi.

11.  Współpraca z przedszkolami, szkołami, uczelniami w kraju i za granicą.

12.  Występowanie z wnioskami i opiniami do właściwych władz, urzędów i sądów w sprawach związanych z celami Stowarzyszenia.

13.  Przedstawianie właściwym organom postulatów i opinii w sprawach związanych z celami oraz działalnością Stowarzyszenia i jego członków.

14.  Gromadzenie funduszy na działalność Stowarzyszenia.

15.  Organizację i promocję wolontariatu.

16.  Działalność wydawniczą oraz kolportaż prasy, książek i wydawnictw, w tym wydawnictw multimedialnych

17.  Działalność promocyjną, informacyjną i poligraficzną, w tym: opracowywanie i druk broszur, folderów, plakatów. Opracowywanie i rozpowszechnianie materiałów

18.  audiowizualnych, tworzenie stron internetowych, przygotowanie i rozpowszechnianie innych materiałów o charakterze reklamowych lub promocyjnych.

19.  Prowadzenie badań, projektów rozwojowych, analiz i innych ekspertyz służących rozpoznawaniu potrzeb, wdrażaniu innowacyjnych, pilotażowych projektów związanych z lokalnymi społecznościami.

20.  Inicjowanie i wspieranie postaw patriotycznych.

21.  Wymianę doświadczeń z innymi organizacjami o podobnych i pokrewnych celach w kraju i poza jego granicami.

22.  Organizowanie przedsięwzięć związanych z ochroną środowiska naturalnego, rozwojem zainteresowań i specjalności, działalnością w zakresie kultury, kultury fizycznej i sportu.

23.  Współpracę z władzami samorządowymi, państwowymi, placówkami oświaty i wychowania, związkami wyznaniowymi, sektorem gospodarczym, środkami masowego przekazu.

24.  Tworzenie i prowadzenie ośrodków oraz placówek oświatowo- wychowawczych, kulturalnych, świetlic. Organizacja innych form działalności pozalekcyjnej i międzyszkolnej.

25.  Pomoc materialną i prawną dla członków Stowarzyszenia.

26.  Organizację zbiórek charytatywnych.

27.  Doradztwo i szkolenia w zakresie zarządzania dla organizacji, liderów, pracowników pracujących z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi.

28.  Organizacja kursów związanych z promowanie zdrowego stylu życia.

29.  organizowanie warsztatów edukacyjnych w zakresie podnoszenia wiedzy na temat żywności.

30.  Wspieranie podnoszenia kwalifikacji zawodowych nauczycieli

31.  prowadzenie innych działań sprzyjających realizacji statutowych celów Stowarzyszenia.

32.  Organizacja przedstawień i spektakli.

Co robimy

Plac zabaw dla dzieci

plac zabaw jeżowe

Już w pieszym roku działania pozyskała środki zewnętrzne na realizację zadania „Budowa
miejsca aktywności lokalnej w Jeżowem Podgórzu” o powierzchni 6a, a wraz ze współpracą z
sołtysem i radą sołecką dodatkowo teren ten będzie doposażone ze środków funduszu sołeckiego
(łączna powierzchnia 10a). 

praca-społeczna-stowarzyszenie
projest od rolnika bez pośrednika

Stowarzyszenie realizuje również projekt „Od rolnika bez pośrednika”, który choć jest szerokim projektem wielowymiarowym w skrócie ma połączyć  bezpośrednio rolników z odbiorcami. W tym projekcie nawet stowarzyszanie nie jest pośrednikiem pomiędzy kupującymi i sprzedającymi, organizacja tworzy jedynie a może aż przestrzeń i narzędzia do bezpośredniej sprzedaży. Projekt zakłada szkolenie rolników, szkolenie konsumentów oraz założenie serwisu ogłoszeniowego „plony od rolnika”.

W listopadzie 2019r. organizacja  promowała projekt na Kongresie Kobiet w Jasionce, na którym prezeska stowarzyszenia była również prelegentem. Działa już  grupa na fb/ plony od rolnika, na której już w oczekiwaniu na stronę można kupić wiele produktów regionalnych i lokalnych. Bardzo dużą grupę stanowią odbiorcy z Rzeszowa.

Co robimy

projekt „Od rolnika bez pośrednika”

Stowarzyszenie

“postaw na zdrowie”

Kim jesteśmy

zdrowie za grosze
stowarzyszenie postaw na zdrowie

Stowarzyszenie powstało z potrzeby zmiany świata na lepsze, dostosowania go do potrzeb rodziny, która według członków stowarzyszanie jest najważniejszą grupą społeczną. Oprócz 7 członków założycielskich z takich miejscowości jak Stalowa Wola, Nisko, Rzeszów, Leżajsk i Jeżowe, ma również pomoc 3 stałych wolontariuszy i kilkudziesięciu przyjaciół organizacji, którzy wspierają ją swoimi zasobami osobowymi. To przede wszystkim zwykli ludzie, którzy mają potrzebę ulepszania komfortu życia rodziny.

stowarzyszenie postaw na zdrowie