STOWARZYSZENIE „POSTAW NA ZDROWIE”

Kim jesteśmy

gospodarstwo Sylwii
ogród stowarzyszenie postaw na zdrowie

Jesteśmy młodą  organizacją pozarządową, która powstała w 2019r. we wsi Jeżowe na Podkarpaciu. Tworzą ją ludzie z pasja i zamiłowaniem do zdrowia, głównie zrzesza rodziny i realizuje projekty wspierające funkcje rodziny. Organizacja rozpoczęła działalność na rzecz dobra wspólnego dla społeczności lokalnej a zaraz po założeniu formalnym organizacji od razu przystąpiła do wielu konkursów i grantów w celu pozyskania środków na realizację swoich projektów.

Cele Stowarzyszenia

Celem Stowarzyszenia jest:

1.       Działalność publiczna na rzecz poprawy świadomości, oraz promowania zdrowego trybu życia społeczności lokalnej.

2.       Wspieranie patriotyzmu konsumenckiego, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości obywatelskiej i zdrowotnej

3.       Działalność wspierająca ochronę i promocję zdrowia;

4.       Wspieranie społecznej aktywności obywateli, na rzecz takich grup jak: osoby niepełnosprawne, seniorzy, bezdomni, bezrobotni, dzieci, młodzież, kobiety oraz inne grupy społeczne wymagające wsparcia. Wyrównanie szans tych grup oraz realizacja zadań w zakresie pomocy społecznej.

5.       Organizowanie i wspieranie zadań w zakresie dobroczynności, pomocy społecznej i humanitarnej, prowadzenie działalności charytatywnej.

6.       Wspieranie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego

7.       Promocji wsi po przez dostarczanie produktów rolnych ze wsi do miasta.

8.       Działalność związana z rozwojem świadomości społecznej wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości lokalnych gospodarstw rolnych;

9.       Prowadzenie działań na rzecz dzieci, młodzieży i dorosłych, w tym organizacja czasu wolnego i wypoczynku.

10.   Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych

11.   Promowanie i organizacja wolontariatu, działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami różnych państw świata.

12.   Realizacja działań i promocja w obszarze turystyki i krajoznawstwa.

13.   Działalność wpierająca podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie Polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

14.   Upowszechnianie kultury fizycznej, sportu, zdrowego stylu życia i m.in. poprzez to przyczynianie się do walki z narkomanią, alkoholizmem i innymi patologiami społecznymi.

15.   Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka.

16.   Wspieranie rozwoju i współtworzenie działalności artystycznej, kulturalno – rozrywkowej, sportowej, rekreacyjnej, nauki, edukacji, oświaty i wychowania  na terenie wsi Jeżowe i nie tylko, mających na celu promocję wsi i regionu.

17.   Popularyzacja produktów lokalnych i wspieranie lokalnej sztuki oraz rękodzieła.

18.   Wszechstronne działanie na rzecz organizacji pozarządowych.

19.   Współpraca z podmiotami sektora publicznego, prywatnego i osobami fizycznymi w celu jak najlepszej realizacji zadań pożytku publicznego w tym promocji organizacji wolontariatu.

20.   Działania na rzecz ochrony praw konsumentów

Sposoby działania

1.      Publiczne wystąpienia w sprawach znajdujących się w obszarze zainteresowań Stowarzyszenia.

2.      Organizowanie i pomoc przy organizowaniu wydarzeń artystycznych, kulturalno – rozrywkowych, sportowych, charytatywnych, wychowawczych, edukacyjnych, zdrowotnych i integracyjnych.

3.      Organizowanie i pomoc przy organizowaniu spotkań, konferencji, seminariów, wykładów, szkoleń i tym podobnych przedsięwzięć związanych z zagadnieniami kultury, sztuki, rozrywki, sportu, działalności artystycznej, charytatywnej, wychowawczej, edukacyjnej, zdrowotnej oraz mającymi wpływ na lokalną branżę wydarzeń (eventową).

4.      Współpracę z instytucjami państwowymi, samorządowymi i innymi podmiotami oraz środowiskiem akademickim w zakresie organizowania i pomocy przy organizowaniu wydarzeń artystycznych, kulturalno – rozrywkowych, sportowych, charytatywnych, wychowawczych, zdrowotnych itp..

5.      Inicjowanie programów profilaktycznych.

6.      Organizowanie imprez integracyjnych, artystycznych, rekraacyjnych i sportowych w obszarze celów statutowych.

7.      Propagowanie i organizowanie wymiany międzykulturowej i międzypokoleniowej, w szczególności poprzez organizację wyjazdów, pokazów, spotkań, warsztatów, prelekcji.

8.      Finansowe i pozafinansowe wspieranie dzieci, młodzieży i osób w trudnej sytuacji życiowej, w tym osób niepełnosprawnych.

9.      Organizowanie czasu wolnego dzieci, młodzieży i dorosłych, w tym w formie półkolonii, obozów, warsztatów, wycieczek (w formach wyjazdowych i w miejscu zamieszkania).

10.  Organizowanie i prowadzenie różnych form pracy profilaktycznej z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi.

11.  Współpraca z przedszkolami, szkołami, uczelniami w kraju i za granicą.

12.  Występowanie z wnioskami i opiniami do właściwych władz, urzędów i sądów w sprawach związanych z celami Stowarzyszenia.

13.  Przedstawianie właściwym organom postulatów i opinii w sprawach związanych z celami oraz działalnością Stowarzyszenia i jego członków.

14.  Gromadzenie funduszy na działalność Stowarzyszenia.

15.  Organizację i promocję wolontariatu.

16.  Działalność wydawniczą oraz kolportaż prasy, książek i wydawnictw, w tym wydawnictw multimedialnych

17.  Działalność promocyjną, informacyjną i poligraficzną, w tym: opracowywanie i druk broszur, folderów, plakatów. Opracowywanie i rozpowszechnianie materiałów

18.  audiowizualnych, tworzenie stron internetowych, przygotowanie i rozpowszechnianie innych materiałów o charakterze reklamowych lub promocyjnych.

19.  Prowadzenie badań, projektów rozwojowych, analiz i innych ekspertyz służących rozpoznawaniu potrzeb, wdrażaniu innowacyjnych, pilotażowych projektów związanych z lokalnymi społecznościami.

20.  Inicjowanie i wspieranie postaw patriotycznych.

21.  Wymianę doświadczeń z innymi organizacjami o podobnych i pokrewnych celach w kraju i poza jego granicami.

22.  Organizowanie przedsięwzięć związanych z ochroną środowiska naturalnego, rozwojem zainteresowań i specjalności, działalnością w zakresie kultury, kultury fizycznej i sportu.

23.  Współpracę z władzami samorządowymi, państwowymi, placówkami oświaty i wychowania, związkami wyznaniowymi, sektorem gospodarczym, środkami masowego przekazu.

24.  Tworzenie i prowadzenie ośrodków oraz placówek oświatowo- wychowawczych, kulturalnych, świetlic. Organizacja innych form działalności pozalekcyjnej i międzyszkolnej.

25.  Pomoc materialną i prawną dla członków Stowarzyszenia.

26.  Organizację zbiórek charytatywnych.

27.  Doradztwo i szkolenia w zakresie zarządzania dla organizacji, liderów, pracowników pracujących z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi.

28.  Organizacja kursów związanych z promowanie zdrowego stylu życia.

29.  organizowanie warsztatów edukacyjnych w zakresie podnoszenia wiedzy na temat żywności.

30.  Wspieranie podnoszenia kwalifikacji zawodowych nauczycieli

31.  prowadzenie innych działań sprzyjających realizacji statutowych celów Stowarzyszenia.

32.  Organizacja przedstawień i spektakli.

Co robimy

Plac zabaw dla dzieci

plac zabaw jeżowe
praca-społeczna-stowarzyszenie

Już w pieszym roku działania pozyskała środki zewnętrzne na realizację zadania „Budowa
miejsca aktywności lokalnej w Jeżowem Podgórzu” o powierzchni 6a, a wraz ze współpracą z
sołtysem i radą sołecką dodatkowo teren ten będzie doposażone ze środków funduszu sołeckiego
(łączna powierzchnia 10a). 

projest od rolnika bez pośrednika

Stowarzyszenie realizuje również projekt „Od rolnika bez pośrednika”, który choć jest szerokim projektem wielowymiarowym w skrócie ma połączyć  bezpośrednio rolników z odbiorcami. W tym projekcie nawet stowarzyszanie nie jest pośrednikiem pomiędzy kupującymi i sprzedającymi, organizacja tworzy jedynie a może aż przestrzeń i narzędzia do bezpośredniej sprzedaży. Projekt zakłada szkolenie rolników, szkolenie konsumentów oraz założenie serwisu ogłoszeniowego „plony od rolnika”.

W listopadzie 2019r. organizacja  promowała projekt na Kongresie Kobiet w Jasionce, na którym prezeska stowarzyszenia była również prelegentem. Działa już  grupa na fb/ plony od rolnika, na której już w oczekiwaniu na stronę można kupić wiele produktów regionalnych i lokalnych. Bardzo dużą grupę stanowią odbiorcy z Rzeszowa.

Co robimy

Projekt „Od rolnika bez pośrednika”

Stowarzyszenie

„postaw na zdrowie”

Kim jesteśmy

zdrowie za grosze
stowarzyszenie postaw na zdrowie

Stowarzyszenie powstało z potrzeby zmiany świata na lepsze, dostosowania go do potrzeb rodziny, która według członków stowarzyszanie jest najważniejszą grupą społeczną. Oprócz 7 członków założycielskich z takich miejscowości jak Stalowa Wola, Nisko, Rzeszów, Leżajsk i Jeżowe, ma również pomoc 3 stałych wolontariuszy i kilkudziesięciu przyjaciół organizacji, którzy wspierają ją swoimi zasobami osobowymi. To przede wszystkim zwykli ludzie, którzy mają potrzebę ulepszania komfortu życia rodziny.

stowarzyszenie postaw na zdrowie