REGULAMIN KORZYSTANIA Z PORTALU POR24.PL

Niniejszy regulamin określający zasady korzystania i umieszczania ogłoszeń za pośrednictwem platformy ogłoszeniowej prowadzonej przez Stowarzyszenie Postaw Na Zdrowie KRS 0000766330 NIP: 6020137975, REGON: 382311994 pod adresem www.por24.pl stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną oraz regulamin udostępnienia w punkcie wymiany na 24h powierzchni w celu przekazania plonów usługobiorcy i jest zgodny z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”, „ORODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”).
Spis treści:
§ 1 Rola i odpowiedzialność portalu
§ 2 Podmiot prowadzący
§ 3 Wymagania techniczne
§ 4 Zastosowane definicje
§ 5 Zasady ogólne
§ 6 Dodawanie ogłoszeń
§ 7 Wymiana plonów pomiędzy Ogłoszeniodawcą a Użytkownikiem
§ 8 Procedura reklamacji
§ 9 Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych
§ 10 Postanowienia końcowe

§ 1 Rola i odpowiedzialność portalu

1. Portal www.por24.pl jest serwisem ogłoszeń internetowych, którego celem jest umożliwienie nawiązania kontaktu pomiędzy ogłoszeniodawcami, a osobami zainteresowanymi treścią ich ofert oraz poinformowanie o możliwych punktach sprzedaży/kupna plonów.
2. Portal www.por24.pl wyłącznie pośredniczy w nawiązaniu kontaktu między ogłoszeniodawcą a osobą zainteresowaną. W żadnym wypadku właściciel www.por24.pl nie jest stroną zobowiązań powstałych pomiędzy podmiotem umieszczającym ogłoszenie – ofertę sprzedaży plonów (ogłoszeniodawcą) i Użytkownikami portalu, ani innymi osobami nawiązującymi stosunki zobowiązaniowe z Ogłoszeniodawcami.
3. Właściciel Serwisu nie odpowiada w żaden sposób za skutki wykonania bądź niewykonania oferowanej przez Ogłoszeniodawcą usługi. Właściciel serwisu www.por24.pl nie ma żadnej możliwości czuwania nad przebiegiem wykonania usługi, nie odpowiada za działania Ogłoszeniodawców, w szczególności za jakość wykonania usługi oraz za wypłacalność stron.
§ 2 Podmiot prowadzący
1. Podmiotem prowadzącym portal www.por24.pl jest Stowarzyszenie Postaw na Zdrowie, zwane także zamiennie „Usługodawcą” lub „Administratorem Danych”.
2. Kontakt z Usługodawcą można uzyskać:
a) korzystając z adresu poczty elektronicznej: kontakt@plonyodrolnika.pl lub za pomocą formularza w dziale KONTAKT
b) korespondencyjnie pod adresem: Stowarzyszenie Postaw na Zdrowie, Jeżowe 510, 37-430 JEŻOWE

§ 3 Wymagania techniczne
W celu prawidłowego korzystania z usług świadczonych przez www.por24.pl na podstawie niniejszego Regulaminu, Użytkownik powinien posiadać dostęp do Internetu oraz przeglądarkę internetową: Internet Explorer w wersji nie starszej niż 7.0 lub Mozilla FireFox w wersji nie starszej niż 3.0 lub Chrome (wszystkie wersje) lub Opera w wersji nie starszej niż 2, włączoną obsługę Java Script, włączoną obsługę plików Cookies oraz aktywny adres e-mail.
§ 4 Zastosowane definicje
Wyrażenia użyte w Regulaminie należy rozumieć zgodnie z nadanym poniżej znaczeniem:
a) Regulamin – niniejszy regulamin będący jednocześnie regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną jest zgodny z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Jest to spis warunków jakiem muszą się podporządkować Ogłoszeniodawcy oraz Użytkownicy. Zarejestrowanie się oraz logowania się do portalu jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu.
b) Ogłoszeniodawca – pełnoletnia osoba fizyczna lub przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą w jakiejkolwiek formie przewidzianej prawem lub osoba prowadząca działalność rolniczą.
c) Użytkownik – każda osoba, która korzysta z usług świadczonych w Serwisie, na warunkach określonych niniejszym Regulaminem, przy czym przez Użytkownika rozumie się zarówno Użytkownika zarejestrowanego jak i Użytkownika niezarejestrowanego.
d) Ogłoszenie – wprowadzona przez Ogłoszeniodawcę na łamach Serwisu internetowego deklaracja wykonywania określonej usługi, na warunkach określonych przez Ogłoszeniodawcę w jej opisie, przy czym Ogłoszenie umieszczane w Serwisie internetowym nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) lecz stanowi jedynie zaproszenie do zawarcia umowy, o którym mowa w art. 71 Kodeksu cywilnego.
e) Serwis ogłoszeniowy – portal internetowy dostępny w sieci Internet pod adresem www.por24.pl , umożliwiający dodawanie przez Ogłoszeniodawców ogłoszeń w poszczególnych kategoriach tematycznych.
f) Strona – Usługodawca i Ogłoszeniodawca.
g) Zlecenie – oświadczenie woli Ogłoszeniodawcy o zamiarze umieszczenia w serwisie ogłoszenia o treści wskazanej przez Ogłoszeniodawcę.
h) Punkt wymian- miejsce przystosowane do przekazania przez Ogłoszeniodawcę plonów dla zainteresowanego użytkownika.
i) Plony- produkty rolne pochodzenia zwierzęcego i roślinnego, produkty wytwórcze, rękodzieło, czyli wszystko to co zostało stworzone, wyprodukowane lub wyhodowane w lokalnej społeczności w gospodarstwach rodzinnych.
j) Administrator- właściciel portalu czyli Stowarzyszenie Postaw Na Zdrowie zarejestrowane w KRS nr. 0000766330 NIP: 6020137975, REGON: 382311994
k) Hasło/login- jest to unikalny i niepowtarzalny ciąg znaków, który każdy Użytkownik może sam skonstruować. Hasło jest wykorzystywane w celu zabezpieczenia i uwierzytelnienia dostępu użytkownika do portalu.
l) Konto/Profil- jest to indywidualna tablica/panel uruchomiony na rzecz użytkownika przez Administratora po dokonaniu rejestracji i zawarcia umowy usług prowadzenia konta.
ł) Rejestracja jest czynnością faktycznie dokonaną w sposób określony w Regulaminie, wymaganą dla korzystania przez Użytkownika z wszystkich opcji portalu.
m)Portal jest to strona informacyjna www.por24.pl , działająca pod tą samą domeną,

§ 5 Zasady ogólne
1. Warunkiem złożenia Zlecenia w Serwisie ogłoszeniowym przez Ogłoszeniodawcę jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień.
2. Serwis ogłoszeniowy daje możliwość zamieszczenia ogłoszeń internetowych w poszczególnych kategoriach tematycznych dostępnych na portalu internetowym www.por24.pl
3. Ogłoszeniodawca decydujący się na umieszczenie ogłoszenia w Serwisie ogłoszeniowym zobowiązuje się do:
a) przestrzegania porządku prawnego, w szczególności przepisów o ochronie danych osobowych i dobrach osobistych innych osób,
b) przestrzegania zasad niniejszego Regulaminu,
c) używania usług i narzędzi dostępnych w Serwisie ogłoszeniowym w sposób zgodny z ich przeznaczeniem,
d) poszanowania polskiego prawa, zasad „netykiety” oraz dóbr osobistych innych Użytkowników,
e) stosowania technik i urządzeń nie zakłócających pracy infrastruktury informatycznej,
f) nie podejmowania innych działań niezgodnych prawem, dobrymi obyczajami i z przeznaczeniem Serwisu.
4. Niedopuszczalne jest umieszczanie w Serwisie Ogłoszeń:
a) przedmiotowo niezwiązanych z działalnością Serwisu ogłoszeniowego,
b) noszących cechy dyskryminacyjne lub ksenofobiczne,
c) nierzeczywistych,
d) zawierających treści wulgarne lub powszechnie przyjęte jako nieodpowiednie w ogłoszeniach internetowych,
e) naruszających § 6 ust. 11 Regulaminu.
5. Administrator oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania lub udostępniania danych Użytkowników przez osoby nieuprawnione, dlatego Użytkownik powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. Użytkownicy powinni stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet. Administrator portalu nigdy nie zwraca się do Użytkownika z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie Hasła.
6. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji strony informacyjnej/portalu w celu prowadzenia przez Użytkownika działalności, która naruszałaby interes Stowarzyszenia Postaw Na Zdrowie.

§ 6 Dodawanie ogłoszeń
1. Umieszczanie ogłoszeń w Serwisie ogłoszeniowym www.por24.pl jest bezpłatne. Istnieje możliwość przekazania darowizny na rzecz Stowarzyszenia Postaw Na Zdrowie, cegiełka ta umożliwia rozwój platformy i działalności statutowej stowarzyszenia.
2. Zlecenie zamieszczenia Ogłoszenia przyjmowane są w formie elektronicznej, poprzez odpowiedni formularz na portalu www.por24.pl .
3. Zlecenia na zamieszczenie Ogłoszenia mogą być składane 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.
4. Złożenie Zlecenia jest skuteczne, jeśli Ogłoszeniodawca prawidłowo wypełni formularz zlecenia, wcześniej tworząc konto na portalu www.por24.pl za pomocą wpisania odpowiednich danych lub poprzez logowanie za pomocą Facebooka.
5. Ogłoszeniodawca powinien podać prawdziwe i aktualne dane osobowe oraz aktualizować je w miarę konieczności. Administrator, może żądać udokumentowania przez Użytkownika podawanych przez niego danych.
6. W przypadku wypełnienia formularza, o którym mowa powyżej, na podany przez Użytkownika adres e-mail zostanie niezwłocznie wysłana wiadomość zwrotna Administratora służąca do aktywacji konta oraz zawierająca inne informacje niezbędne do prawidłowego korzystania z Serwisu ogłoszeniowego. Niedozwolone jest używanie tymczasowych adresów email, zarówno do tworzenia Konta jak i zamieszczenia Ogłoszenia.
7. W wypadku gdy podane dane przez Zlecającego nie są kompletne, Administrator może skontaktować się z Ogłoszeniodawcą celem potwierdzenia ich prawidłowości bądź uzgodnienia kwestii problemowych.
8. Ogłoszenie, przed jego publikacją, jest poddawane weryfikacji pod kątem zgodności z Regulaminem, w szczególności pod kątem § 5 punkt. 3 i 4, przekazywane do publikacji w ciągu 72 godzin od daty wysłania Ogłoszenia, lub odrzucane.
9. Ogłoszenie może być dodane jedynie do kategorii, z którą jest tematycznie powiązane.
10. Ogłoszeniodawca ponosi pełną odpowiedzialność prawną za umieszczone w Serwisie Ogłoszenia, ich treści i wykonanie. Ogłoszeniodawca ma obowiązek rzetelnie i zgodnie z prawdą opisywać usługi będące przedmiotem Ogłoszeń. Opis nie powinien wprowadzać w błąd innych Użytkowników oraz powinien być zgodny z rzeczywistością, Regulaminem i przepisami prawa.
11. Zamieszczane w Serwisie Ogłoszenie może dotyczyć wyłącznie upraw, płodów rolnych, produktów, itp. czyli plonów, którymi to Ogłoszeniodawca, w świetle powszechnie obowiązującego prawa, może samodzielnie dysponować.
§ 7 Wymiana plonów pomiędzy Ogłoszeniodawcą a Użytkownikiem
1. Wymiana plonów pomiędzy Ogłoszeniodawcą a użytkownikiem , następuje na podstawie ustaleń pomiędzy zainteresowanymi stronami, przy czym zabrania się inicjować kolejnych wymian i spotkań sprzedażowych poza/ bez udziału portal, a złamanie tego zapisu będzie wiązało się z usunięciem Ogłoszeniodawcy i użytkownika z portalu.
2. Ogłoszeniodawca może skorzystać z utworzonych punktów wymian i na ich obszarze dokonać przekazania plonów, może również stworzyć własny punkt wymian w innym dogodnym miejscu dla siebie np. bezpośrednio u nabywcy lub bezpośrednio w swoim gospodarstwie.
3. Punkty wymian są tworzona na podstawie porozumienia stron pomiędzy właścicielem punktu z Stowarzyszeniem Postaw Na Zdrowie, według ustalonych pomiędzy nimi warunków.
4. Wykonanie usługi następuje zgodnie z zapisem § 1 ust. 1, 2, 3 niniejszego regulaminu
5. Ogłoszeniodawca dokonuje sprzedaży w jakiejkolwiek formie przewidzianej prawem lub w ramach handlu bezpośredniego, detalicznego lub prowadząc działalność rolniczą lub inną działalność gospodarczą ponosząc przy tym pełną odpowiedzialność wynikającą z prawa.
§ 8 Procedura reklamacji
1. Każdy użytkownik Serwisu ma prawo złożyć reklamację do Właściciela Serwisu dotyczącą funkcjonowania portalu lub nienależytego zachowania Ogłoszeniodawców lub Użytkowników we wszelkich sprawach związanych z funkcjonowaniem Serwisu ogłoszeniowego.
2. Użytkownik może zgłaszać reklamacje dotyczące niewykonania bądź nienależytego wykonania przez Administratora portalu, w terminie 14 dni od dnia zakończenia emisji Ogłoszenia bądź dnia, w którym emisja powinna się zakończyć.
3. Wszelkie reklamacje i uwagi dotyczące działania Serwisu prosimy przekazywać Do Właściciela Serwisu za pośrednictwem poczty elektronicznej (kontakt@plonyodrolnika.pl), bądź korespondencyjnie na adres podany w § 2 ust. 2 Regulaminu.
4. Administrator rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od daty otrzymania prawidłowo złożonej reklamacji. Użytkownik otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji drogą korespondencji elektronicznej, na adres e-mail związany z Kontem.
5. Administrator zastrzega, iż reklamacje niezwiązane z działalnością portalu mogą być pozostawione bez rozpoznania, nawet bez poinformowanie o tym fakcie osoby wnoszącej reklamację.
§ 9 Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych
1. Ogłoszeniodawca, umieszczając ogłoszenie w Serwisie ogłoszeniowym, wyraża zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych portalu www.por24.pl w celu ich przetwarzania wyłącznie dla potrzeb wynikających z realizacji Zlecenia.
2. Ogłoszeniodawca ma prawo w każdym czasie do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia – zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”, „RODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”). Wgląd, poprawianie oraz usunięcie danych możliwe jest do wykonania przez samego Ogłoszeniodawcę po zalogowaniu się na swoje konto. W sprawie wglądu, poprawiania oraz usunięcie danych można także kontaktować się z Administratorem Danych korzystając z adresu poczty elektronicznej: kontakt@plonyodrolnika.pl , za pomocą formularza w dziale KONTAKT lub korespondencyjnie pod adresem: Stowarzyszenie Postaw na Zdrowie, Jeżowe 510, 37-430 JEŻOWE.
3. Dane osobowe przekazywane przez Użytkowników wykorzystywane są wyłącznie w celu realizacji usług świadczonych przez Administratora w ramach portalu www.por24.pl
4. Dane osobowe przekazywane są dobrowolnie.
5. W przypadku logowania się do Serwisu ogłoszeniowego za pośrednictwem zewnętrznej usługi uwierzytelniającej, np. Facebook Connect, Administrator w ramach portalu pozyskuje dane wyłącznie w postaci adresu e-mail Użytkownika.
6. Ogłoszeniodawca, umieszczając ogłoszenie w Serwisie ogłoszeniowym, wyraża zgodę na przechowywanie przez portal na jego komputerze niewielkich plików tekstowych (tzw. cookies) niezbędnych do prawidłowego świadczenia usług. Pliki te nie gromadzą danych osobowych Użytkownika, nie zmieniają konfiguracji jego komputera, nie służą do instalowania bądź deinstalacji jakichkolwiek programów komputerowych, wirusów lub trojanów, nie ingerują w integralność systemu bądź danych Użytkownika, nie są przetwarzane przez inne serwisy internetowe i mogą być w każdym momencie usunięte przez Użytkownika.
7. Poprzez rejestrację w por24.pl Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie podanych danych osobowych w celach marketingowych i umieszczenie ich w bazie danych portalu www.por24.pl zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”, „RODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”) – wcześniej regulowała to Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, pozycja 883) oraz Regulaminem korzystania z Serwisu. Równocześnie Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie od Administratora portalu informacji handlowej na podany adres poczty elektronicznej. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie na podany adres poczty elektronicznej informacji od Właściciela Serwisu o charakterze technicznym oraz innych danych związanych z funkcjonowaniem Serwisu.
8. Podanie danych w serwisie ogłoszeniowym jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celu. Zebrane dane nie będą udostępniane podmiotom trzecim bez uprzedniej zgody osoby, których dane dotyczą. Dane będą przechowywane w czasie niezbędnym do zrealizowania celu. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania, sprostowania, usunięcia.
§ 10 Postanowienia końcowe
1. Administrator zastrzega możliwość zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn, w szczególności takich jak zmiana przepisów prawa, zmiana warunków technicznych świadczenia usługi, zmiany warunków świadczonych przez osoby trzecie usług na rzecz Administrator niezbędnych do świadczenia usług. O zmianach Regulaminu Administrator poinformuje Ogłoszeniodawcę drogą elektroniczną na kontaktowy adres poczty elektronicznej.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2017 r. poz. 683), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2017 r. poz. 459.), ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2016 r. poz. 1030) i Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
3. Spory wynikające ze stosowaniem niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Serwisem a Ogłoszeniodawcą, strony będą próbowały rozstrzygnąć drogą polubowną. W razie niepowodzenia drogi ugodowej, sprawy będą rozpatrywane przez sąd powszechny właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 1822).
4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.09.2020 r.